زینب زینب

ابالفضل ابالفضل با صدای حاج سلیم و تمدنی

یخلیب عباسم نهر فرات اوسد

یا غفور و یا الله

یاحسین آغلیوب اوغشیوب ….

آهو علی اصغر

اکبره باخ

گرک دیم خنجر الت من یاغفور و یا الله

ویرانه ده نازلو بالام جان ویرده دینجلده

ددی شمره

جنگ حضرت ابوالفضل

حاج سلیم ۱۳۵۵