| |

تمام مطالب دسته بندی : عکس های زرنکش

محرم ۹۷ هیات زرنکشیهای مقیم مرکز
محرم ۹۷ روستای زرنکش
دهه فجر مدرسه شهید حیدری زرنکش
عکسهایی از هیات زرنکشی ها در مشهد مقدس
عکسهای ارسالی آقای عدالت شیخی
یادگار ماندگار (عکس های قدیمی از مدرسه زرنکش)