| |
عکسهای ارسالی آقای عدالت شیخی
زمستان زرنکش به روایت تصویر (عکس از آقای عدالت شیخی)