این پرچم نفیس اهدائی آستان قدس رضوی به هیات متوسلین به حضرت موسی ابن جعفر (ع) زرنکشی های مقیم مرکز است1